مقاله توانمندسازي حاشيه نشينان در فرآيند بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهري مطالعه موردي: اسلام آباد، منطقه ۲ شهرداري تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در آمايش محيط از صفحه ۵۷ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: توانمندسازي حاشيه نشينان در فرآيند بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهري مطالعه موردي: اسلام آباد، منطقه ۲ شهرداري تهران
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جامعه محلي
مقاله توانمندسازي
مقاله مشارکت
مقاله نوسازي و بهسازي
مقاله اسلام آباد شهر تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فني زهره
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي يداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از راه کارهاي مطمئن و عملي پيش روي برنامه ريزان شهري براي تامين مسکن مناسب، استفاده از پتانسيل بافت هاي فرسوده شهري است که با ساماندهي اين بافتها مي توان با کمترين هزينه و زمان به تامين اين هدف رسيد. تجارب ايران و جهان نشان داده اند که با برنامه هايي آمرانه، يکجانبه، از بالا به پايين و بدون مداخله و نظرخواهي از مردم (به عنوان بهره برداران اصلي برنامه ها) نمي توان راه به جايي برد. چنين برنامه هايي به جاي بهبود شرايط زيست و رضايت مردمي، اسباب بي اعتمادي و نا اميدي آنان را نسبت به اداره مطلوب امور شهر توسط مديران شهري شده است. لذا با توجه به چنين واقعياتي، جاي آن دارد که از راهکارهاي مشارکت و در سطحي بالاتر، شراکت و توانمندسازي اجتماع محلي و نيروهاي غيردولتي دخيل (شهروندان، بخش خصوصي، مالکين،و…) در امر بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده مدد جست. موضوع اين است که «چگونه مي توان گروه هاي مذکور را در فرايند بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري توانمند ساخت؟» بررسي هاي صورت گرفته در خصوص راهکارهاي موجود و انواع رويکردهاي مداخله در بافت فرسوده شهري و سپس راهکارهاي جديد تجارب ايران و جهان مبتني بر توانمند سازي گروه هاي ذينفع، مورد بررسي قرار گرفته است و با استفاده از بررسي ميداني و تحليل نرم افراري، راهکارهاي كاربردي در محدوده مورد مطالعه، ارايه گرديده است. نتايج نشان مي دهد که توان هاي فراواني براي ساماندهي نيروهاي مشارکت مردمي و بخش خصوصي در محدوده مورد بررسي وجود دارد و مديران شهري بايد بستر لازم براي بسيج نيروهاي مردمي را فراهم نمايد، تشکيل و تقويت شوراياري محله، بهره گيري از گروه هاي ورزشي، تشکل هاي مذهبي، انجمن هاي زنان، از عمده ترين فرصتهاي موجود مي باشند که با تشکيل جلسات و نشست هاي همگاني و ايجاد پيوند نزديک بين مديران شهري و شهروندان مي توان به اهداف مورد نظر دست يافت.