مقاله توانمندسازي منابع انساني از طريق آموزش هاي ضمن خدمت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مديريت بهره وري (فراسوي مديريت) از صفحه ۷ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: توانمندسازي منابع انساني از طريق آموزش هاي ضمن خدمت
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توانمندسازي
مقاله آموزش ضمن خدمت
مقاله عملکرد
مقاله مهارتهاي شغلي
مقاله منابع انساني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كروبي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: متاني مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه توانمندسازي به عنوان يکي از ابزارهاي مفيد ارتقا کيفي کارکنان و افزايش اثربخشي سازماني تلقي مي گردد. به منظور کسب موفقيت در محيط در حال تغيير کسب و کار امروزي، سازمانها به دانش، نظرات و خلاقيت کارکنان نيازمندند. در اين مقاله نيز پس از تعريف توانمندسازي و اهداف آن به بررسي ديدگاههاي کارکنان درباره افزايش توانمنديهاي شغلي کارکنان از طريق آموزش هاي ضمن خدمت مي پردازد. روش تحقيق توصيفي از نوع پيمايشي است. نمونه آماري اين پژوهش تعداد ۱۰۳ نفر از کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي مازندران هستند که به شيوه نمونه گيري طبقه اي انتخاب شده اند. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه به شيوه بسته پاسخ با طيف ليکرت بوده و براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون “t” تک متغيره و تحليل واريانس استفاده شده است. نتايج نشان داد که آموزش هاي ضمن خدمت در بهبود عملکرد، تقويت مهارت هاي شغلي، رضايت شغلي و آمادگي لازم براي انجام وظايف در کارکنان موثر بوده است. همچنين يافته ها حاکي از آن است که بين ميانگين اثربخشي به دست آمده در دو گروه مردان و زنان تفاوت معناداري وجود دارد. همچنين بين ميانگين هاي به دست آمده در سه گروه با سوابق خدمتي ۵ تا ۱۰ سال، ۱۰ تا ۱۵ سال و بالاي ۱۵ سال تفاوت مشاهده مي گردد.