سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

فرشته امین – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی مدیر پروژه مرکز تحقیقات و برنامه ر
علی رمضانی – دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه علوم و تحقیقات

چکیده:

رشد و پیشرفت جوامع وابسته به منابع تولید ثروت یعنی مدیریت،نیروی انسانی، زمین ، سرمایه و منابع سرمایه ای می باشد که از میان انها مدیریت و نیروی انسانی از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار هستند، به گونه ای که درحال حاضر مزیترقابتی بسیاری ازکشورها در نیروی انسانی توانمندی می باشد که رسالت استفاده بهینه سایر منابع را بر عهده دارند و این نیروی انسانی برای انکه بتواند موثر و کارآمد باشد خود نیازمند مدیریت است. تئوریها و روشهای متنوعی برای رهبری و مدیریت منابع انسانی ارائه شده اما این تئوریها همواره موفق نبوده اند و بسیاری از افرادی هستند ک ه به سختی مدیریت، می شوند. علت سختی و پیچیدگی مدیریت این افراد را می توان در دو دسته عومل روان شناختی و عوامل کاری دسته بندی نمود. عوامل روان شناختی بیشتر بر عوامل درونی، رفتاری و انگیزشی فرد تاکید دارد. و عوامل کاری بیشتر به فرایند ، زمان، پیچیدگی ، کمیت و کیفیت، ابهام و و سطح دانش فنی لازم برای انجام کار اشاره دارد. د راین مقاله ضمن ارائه مدل مفهومی عوامل موثر بر عملکرد افراد، نحوه مدیریت بر مدیریت ناپذیرها با توجه به الگوی ارایه شده توضیح داده خواهد شد و شیوه ای برای ارزشیابی عملکرد مدیریت ناپذیرها بر اساس نقش های دهگانه مینتزبرگ و با بکارگیری تکنیک TOPSIS , AHP که در یک مرکز تحقیقاتی صورت گرفته است ارائه می گردد.