سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
تعداد صفحات: ۱۹
نویسنده(ها):
جابر کریمی جشنی – مدرس دانشگاه علمی کاربردی تهران

چکیده:
تواناسازی منابع انسانی ایجاد مجموعه ظرفیتهای لازمدر کارکنان برای قادر ساختنآنان به ایجاد ارزشافزوده در سازمان و ایفای نقش و مسئولیتیکه در سازمان بر عهدهدارند توأم باکارایی و اثربخشی میباشد. تواناسازی ضمن تغییر در نحوه نگرش افراد و قضاوت آنها دررابطه با مسائل مختلف فردی و سازمانی ، باعث به وجود آمدن این باور در آنها میشود که آزادی و اختیار منابع مطمئنی برای توانمند شدناست. در اینمقالهپساز تعاریف توانمندسازی، به اهمیت و ضرورت توانمند سازی نیروی انسانی در دستگاههای اجراییپرداخته شد و شرایط و عوامل مؤثر بر توانمندسازی و مراحل و فنون ابزارهای خلق توانمندسازی در سازمانها و ابعاد تواناسازی از دید صاحبنظران مورد بحث قرار گرفت. سپس موانع و چالشهای موجود (چالشهای مدیریتی و چالشهای پیامدی) درسازمانها جهت اجرای توانمندسازی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت درنتیجه گیری وپیشنهادات تأکید گردید که توانمندسازی چیزی بیشتر از اختیار و کار است و افراد بهواسطه دانش و انگیزه خود صاحب قدرت هستند و در واقعتوانمندسازی، آزاد کردن اینقدرت است و مستلزم نوع متفاوتی از رفتار اخلاقی و اجتماعی و بهکارگیری ابزارهای کار گروهیومشارکتی است و مدیران باید جهتت وانمندشدن کارکنان روی بعضی اصول مانند داشتن اهداف روشن، خود مدیریتی، دادن امتیاز و بازخورد و… سرمایه گذاری کنند.