سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
تعداد صفحات: ۱۹
نویسنده(ها):
سمانه محمدپور – دانشجوی دکتری رشته مدیریت رفتاری، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه سیستان و بلوچستان
ناهید راشکی قلعه نو – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه سیستان و بلوچستان
ریحانه پورحسن – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:
مهمترین و حیاتی ترین دارایی هر سازمان، نیروی انسانی آن سازمان است. کیفیت و توانمندی نیروی انسانی، مهمترین عامل بقاء و حیات سازمان است.نیروی انسانی توانمند، سازمان توانمند را به وجود می آورد. توانمندسازی افراد به معنی تشویق افراد برای مشارکت بیشتر در تصمیم گیری هایی استکه بر فعالیت آنها مؤثر است؛ یعنی فضایی برای افراد فراهم شود تا بتوانند ایده های خوبی را بیافرینند و آنها را به عمل تبدیل کنند. در این مقالهتعاریف و مفاهیم توانمندسازی، ابعاد، رویکردها، اهداف، استراتژی ها، سطوح توانمندسازی، ویژگی های برنامه های توانمندسازی، مزایا و موانع و همچنین عوامل موثر بر موفقیت برنامه های توانمندسازی، راهکارهای عملی توانمندسازی کارکنان و نتایج حاصل از اجرای توانمندسازی کارکنان در سازمان ها مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت پیشنهادهایی در راستای افزایش توانمندسازی کارکنان ارائه گردیده است.