سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

احمدرضا طالبیان – رییس اداره برنامه ریزی منابع انسانی شرکت ایران خودرو دیزل ، مدرس دانش

چکیده:

از آنجا که منابع انسانی با ارزش ترین عامل تولید و مهمترین سرمایه و منبع اصلی مزیت رقابتی و ایجاد کننده قابلیتهای اساسی هر سازمانی محسوب می شود ، یک ی از مؤثرترین راههای دستیابی به مزیت رقابتی در شرایط فعلی ، کارآمد تر کردن کارکنان سازمانها از طریق بهبود و بهس ازی آنان می باشد .آنچه که در راستای توسعه منابع انسانی اهمیت دارد این است که بهبود منابع انسانی تنها با آموزشهای فنی و تخصصی حاصل نمی شود بلکه با ید از طرق متعدد به توسعه کارکنان پرداخت و این مهم جز با اعمال برنامه های راهبردی در قلمرو مدیریت منابع انسانی امکان پذیر نخواهد بود و یکی از شاخصه های مثبت عملکرد مؤسسات ، نقش منحصربفرد عامل انسانی در تمام نظامها و فرآیندهای سازمانی و گرایشهای فزاینده اجتم اعی است ؛ لذا بزرگترین چالش امروز مدیران منابع انسانی ایجاد انسجام بین فعالیتهای متنوعی است که می توان به شرایط بازار و تأمین نیازهای مشتریان پاسخگو بود که این امر مستلزم تغییر در ابعاد گونا گون سازمانی است . انسجام دربرنامه های توسعه منابع انسانی مستلزم تو سعه برنامه های توانمندسازی کارکنان می باشد که مدیر یت منابع انسانی نقش بسزایی در یکپارچه سازی و تلفیق این برنامه ها جهت ارائه الگوی مناسب توانمندسازی کارکنان ایفا می نماید .