مقاله توانمند سازي روان شناختي منابع انساني: ديدگاه ها و ابعاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۴۱ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: توانمند سازي روان شناختي منابع انساني: ديدگاه ها و ابعاد
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت سازمان
مقاله توانمند سازي
مقاله توانمند سازي روان شناختي
مقاله ابعاد توانمند سازي روان شناختي
مقاله رويکرد مکانيکي
مقاله رويکرد ارگانيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميرخاني اميرحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توانمند سازي مفهوم جديدي است که دراواخر دهه ۸۰ توجه بسياري از پژوهشگران، صاحب نظران و دست اندرکاران مديريت و روان شناسي سازماني را به خود جلب کرده است.
در بررسي متون، دو ديدگاه متفاوت در خصوص توانمند سازي مشاهده مي شود:
اول ديدگاه مکانيکي يا ارتباطي طرفداران اين رويکرد توانمند سازي را مترادف با تفويض اختيار و قدرت تصميم گيري به رده هاي پايين تر سازمان مي دانند.
دوم ديدگاه ارگانيکي (انگيزشي و يا شناختي). حاميان اين ديدگاه توانمند سازي را مفهومي چند بعدي مي دانند که بر حسب ادراکات و باورهاي کارکنان نسبت به نقش خويش در شغل و سازمان و به عنوان فرآيند افزايش انگيزش دروني کارکنان در انجام وظايف محوله تعريف مي کنند.
توانمند سازي روان شناختي کارکنان به عنوان يک رويکرد نوين انگيزش دروني به معني آزاد کردن نيروها و قدرت دروني افراد و، همچنين، فراهم کردن بسترها و به وجود آوردن فرصت ها براي شکوفايي استعدادها، توانايي ها و شايستگي ها کارکنان است و، در واقع، شامل ادراکات افراد نسبت به نقش خويش در شغل و سازمان مي شود.
توانمند سازي روان شناختي شامل پنج بعد احساس شايستگي، احساس اعتماد، احساس موثر بودن، احساس خود مختاري و احساس معني دار بودن شغل مي شود. در اين مقاله مفهوم توانمند سازي، رويکردها و باورهاي مختلف درباره آن توضيح داده مي شود.