مقاله توانمند سازي مديريت بحران شهري در جهت کاهش يلاياي طبيعي (زلزله) نمونه موردي: شهر خرم آباد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در جغرافياي طبيعي از صفحه ۱۵ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: توانمند سازي مديريت بحران شهري در جهت کاهش يلاياي طبيعي (زلزله) نمونه موردي: شهر خرم آباد
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت بحران شهري
مقاله مخاطرات طبيعي
مقاله برنامه ريزي شهري
مقاله شهر خرم آباد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنواتي عزت اله
جناب آقای / سرکار خانم: قلمي شبنم
جناب آقای / سرکار خانم: عبدلي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گسترش شهر و شهر نشيني و افزايش تدريجي تعداد شهرهاي بزرگ در جهان به خصوص در کشورهاي در حال توسعه و از جمله ايران، از يک طرف و رشد شهرها، تمرکز و تجمع جمعيت و افزايش بارگذاريهاي محيطي و اقتصادي بر بستر آنها از طرف ديگر، ضمن توجه بيشتر به شهرها، منجر به پذيرش نقشها و عملکردهاي متعدد شده است.
يکي از موضوعات مهمي که بيشتر شهرهاي بزرگ جهان با آن روبرو هستنند موضوع حوادث طبيعي است. با توجه به ماهيت غير مترقبه بودن اين حوادث و لزوم اتخاذ سريع و صحيح تصميم ها و اجراي عمليات، مباني نظري و بنيادي، دانشي را تحت عنوان مديريت بحران به وجود آورده است اين دانش به مجموعه اقداماتي گفته مي شود که قبل، حين و بعد بحران جهت کاهش اثرات اين حوادث و کاهش آسيب پذيري انجام مي شود. با بکارگيري اصول و ضوابط شهرسازي و تبيين مفاهيم موجود در اين دانش مانند بافت و ساختار شهر، کاربري اراضي شهري، شبکه هاي ارتباطي و زير ساختهاي شهري تا حد زيادي اثرات و تبعات ناشي از حوادث طبيعي را کاهش داد.
يکي از شهرهاي ايران که بيش از ساير شهرها با اين مشکل روبرو است، شهر خرم آباد مي باشد. اين شهر بدليل موقعيت جغرافياي خود و قرار گرفتن در بين رشته کوههاي زاگرس و وجود مسيل ها و رودخانه ها در داخل آن از يک طرف و قرار گرفتن بر روي گسل ها فراوان از طرف ديگر داراي آسيب پذيري فراوان در برابر بلاياي طبيعي مي باشد. مورد ديگري که سبب تشديد آسيب پذيري بافتهاي اين شهر مي باشد، وجود بافتهاي خودرو و قديمي در دل اين شهر مي باشد که عموما از خانه هاي يک طبقه و دو طبقه با زير بناي کم که بصورت متراکم در کنار يکديگر ساختته شده اند، تشکيل يافته است. اين خانه ها غالبا مطابق استانداردهاي فني نبوده و ايستايي لازم در برابر زلزله را ندارند. مشکل ديگر اين بافت ها دسترسي نامناسب و محدود آنها مي باشد که امداد رساني به ساکنان آنها پس از وقوع بلايلي طبيعي را مشکل مي سازد و مي تواند با بحراني شدن شرايط فاجعه انساني را دامن بزند. اين مقاله سعي دارد به سوالات زير پاسخ دهد:
۱- چه اقداماتي مي تواند در توانمند سازي شهرهاي ايران در برابر بلاياي طبيعي راهگشا باشد؟
۲- با توجه به ويژگيهاي کالبدي – فضايي کارکردي شهر خرم آباد چگونه مي توان به توانمند سازي مديريت بحران زلزله در آن کمک کرد؟
در اين مقاله با رويکردي توصيفي تحليلي و با بررسي ميداني فرايند توانمند سازي مديريت بحران در جهت کاهش بلاياي طبيعي (زلزله) را در شهر خرم آباد مورد مطالعه قرار مي دهد. از يافته هاي اين تحقيق مي توان به کاهش اثرات و صدمات ناشي از حوادث طبيعي به طور اخص با کاربرد مديريت صحيح اشاره نمود. همچنين در بررسي و تجزيه و تحليل داده ها نيز از ابزار GIS استفاده شده است.