سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

هنگامه ذوالقدری –

چکیده:

سازمانها رکن اصلی اجماع هستند و انسانها رکن اصلی سازمانها . برنامه ریزی هدفمند منابع انسانی و رشد و توسعه پایدار آنها آینده روشن و موفقی را برای هر سازمانی ترسیم می نماید . توانمند سازی مناب ع انسانی بر اساس روشها و استراتژی های خاص عامل اصلی و ممتاز برای بقا، رشد ، رقابت و برتری سازمانها در جهان امروز است . در این مقاله سعی بر این است تا مبحث توانمندسازی کارکنان و نقش آموزش به عنوان ابزار توانمند سازی به اجماع مورد بررسی قرار گیرد.