مقاله توان تبيين «روش تحليل مميز» مبتني بر مدل آلتمن جهت تعيين وضعيت اعتباري مشتريان بانک ملت (تسهيلات فروش اقساطي بلند مدت) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مطالعات كمي در مديريت از صفحه ۱۱ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: توان تبيين «روش تحليل مميز» مبتني بر مدل آلتمن جهت تعيين وضعيت اعتباري مشتريان بانک ملت (تسهيلات فروش اقساطي بلند مدت)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ريسک عدم بازپرداخت
مقاله شاخصهاي ريسک اعتباري
مقاله بازپرداخت بموقع تعهدات مشتريان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهنماي رودپشتي فريدون
جناب آقای / سرکار خانم: لطيفي معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سيستم بانکي ايران، تجهيز منابع و تخصيص آن در قالب تسهيلات مالي، کماکان اصلي ترين وظيفه بانکهاي تجاري را تشکيل مي دهد. بنابراين هنگام تصميم گيري نسبت به اعطاي تسهيلات بررسي همه جانبه درخواست تسهيلات به منظور به حداقل رساندن ريسک عدم بازپرداخت از اهميت خاصي برخوردار است و شايسته است کارگزاران اعتباري در استفاده هر چه اصولي تر از منابع و کاستن خطرات احتمالي از جمله ريسک اعتباري به عنوان مهمترين نوع خطر، کوشا باشند. سوال مهمي که در پژوهش حاضر مطرح مي باشد عبارت است از اينکه آيا بين شاخصهاي ريسک اعتباري و انجام تعهدات مشتريان ارتباط معني داري وجود دارد؟ در پاسخ به اين سوال، شاخصهاي ريسک اعتباري که بيشترين همبستگي با بازپرداخت تعهدات مشتريان دارند را تعيين نموده و مدلي طراحي مي کنيم که بر اساس آن عددي به عنوان شاخص اعتباري وام گيرنده در تصميمات اعتباردهي تعيين گردد. در اين خصوص از گزارشهاي اطلاعات اعتباري و مالي شرکتهاي توليدي که از تسهيلات فروش اقساطي بلند مدت بانک ملت طي سالهاي ۱۳۷۸-۱۳۸۲ بهره مند گرديده اند، استفاده شده است بطوريکه با بکارگيري تحليل هاي چندمتغيره فرضيه وجود ارتباط معني دار بين شاخصهاي ريسک اعتباري و انجام تعهدات مشتريان، مورد تاييد واقع و در کنار آن مدلي تحت تابع مميز جهت اندازه گيري وضعيت اعتباري شرکتهاي توليدي مشتري بانک ملت ارايه گرديده است.