مقاله توان توليد طبيعي رودخانه لوندويل آستارا بر اساس جوامع کفزيان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در شيلات از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: توان توليد طبيعي رودخانه لوندويل آستارا بر اساس جوامع کفزيان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توان توليد
مقاله رده بندي كيفي آب
مقاله درياي خزر
مقاله لوندويل
مقاله وضعيت زيستي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قريب خاني مهتاب
جناب آقای / سرکار خانم: تاتينا مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رودخانه لوندويل آستارا از رودخانه هاي مستقل زير حوضه تالش – انزلي است كه در جنوب غرب و جنوب شهرستان آستارا جريان دارد و در شهر لوندويل به درياي خزر مي ريزد. اهداف عمليات انجام شده در اين مطالعه شناسايي گونه هاي بنتوزي، تعيين ميزان زي توده كف در هر متر مربع در هر ايستگاه، تعيين شاخص زيستي هر ايستگاه و در نهايت رودخانه، تعيين متوسط دما در هر ماه و در طول سال و ارزيابي توان توليد طبيعي اين رودخانه مي باشد. بدين منظور شش ايستگاه در طي مسير رودخانه انتخاب و بصورت ماهيانه و با استفاده از  قاب توري  50×۵۰ (Surber sampler)سانتي متري به مدت يكسال مورد نمونه برداي قرار گرفت. در طي اين مطالعه جنس هايي از سه شاخه از بي مهرگان شامل شاخه كرم هاي حلقوي (Annelida)، شاخه بندپايان (Arthropoda) و شاخه نرمتنان (Mollusca) شناسايي شد و تغييرات آنها به تفكيك فصل نمونه برداري و ايستگاه مورد بررسي قرار گرفت. از شاخه كرم هاي حلقوي دو رده كم تاران (Oligochaeta) و زالوها (Hirudinea)، از شاخه بندپايان دو رده سخت پوستان (Crustacea) و حشرات (Insecta) و از شاخه نرمتنان يک جنس از رده شکم پايان (Gasteropoda) شناسايي گرديد. فراواني و تنوع جنس هاي مختلف كفزيان در ايستگاه هاي نمونه برداري نسبتا زياد بود اما در ايستگاه ۶ (ايستگاه آخر) تنوع جنس ها محدود شده و فراواني آنها به طور معني داري افزايش يافت. همچنين ميانگين فصلي فراواني و زي توده در فصل بهار و تابستان به طور معني داري بيشتر از فصول پاييز و زمستان بود. طبق محاسباتي كه با روش شاخص زيستي بي مهرگان انجام شد، ميانگين ساليانه فراواني ۸۷/۲۳ عدد، قابليت توليد اين رودخانه ۲۲/۲۶۵ كيلوگرم در هكتار در سال و ميانگين كل زي توده ساليانه ايستگاه ها 3.85 گرم در متر مربع بدست آمد. مطالعه اخير نشان داد كه ميانگين وضعيت زيستي اين رودخانه در طول مسير ۸۰/۱ مي باشد كه معادل طبقه بتا ـ مزو، ساپروب بوده و رده بندي كيفي آب آن II مي باشد.