سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعیده رجایی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه شهرکرد
فائز رئیسی – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه شهرکرد
حسینعلی علیخانی – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه تهران
جواد گیوی – دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

ایندول استیک اسید یکی از فیتوهورمون های محرک رشد گیاه اسـت که به وسیله بعضی از باکتری های خاکزی سـاخته مـی شـود . در چنـد سال اخیر اهمیت مواد محرک برای بهبود رشد گیاهـان مـورد توجـه قرار گرفته است . ازوتوباکتر کروکوکـوم از جملـه دی آزوتـروف هـای تثبییت کننده نیتروژن ملکولی است که در زمر ة انواع ریزوباکتری های محرک رشد گیاه(PGPR ) قرار دارد . این باکتری قادر است بـا تولیـد مواد محرک رشد از جمله اکسین باعـث بهبـود و افـزایش رشـد گیـاه شود . گزارشات محققین نشان داده است که علیرغم تـوان تثبیـت ازت باکتری های ازتوباکتر افزایش محصول در گیاهان تلقیح شـده ممکـن است، عمدتاً ناشی از توانایی تولید فیتو ه ورمون این باکتر ها می باشـد . توانایی باکتری های مختلف در تولید اینـدول اسـتیک اسـید متفـاوت می باشد . حتی سویه های مختلف یک گونـه نیـز از ایـن نظـر ممکـن است متفاوت باشد (۱) . هدف ما در این تحقیق اندازه گیـری تولیـد اینـدول اسـتیک اسـید بـا استفاده از سویه هایی مختلفتوبـاکترکروکوکوم و انتخـاب بهتـرین آنها می باشد .
فسفر بعد ازت یکـی از عناصـر محـدود کننـده رشـد گیـاه و یکـ ی ازغیرمتحرک ترین و غیر قابل دسترس ترین عناصر غـذایی مـی باشـد که کمبود آن ها در اکثر خـاک هـا باعـث کـاهش تولیـد مـی گـردد . تعدادی از میکرو ارگانیزهای خاک قادرنـد ترکیبـات مختلـف فسـفر را حل کـرد ه و فسـفر موجـود در آن هـا را آزاد نماینـد کـه اولـین بـارGerestenkumarدر ســال۱۹۴۸ نشــان داد کــه میکــرو ارگــانیزم هــای( همچنـین ۳) ریزوسفری در جذب فسفر توسط گیاه موثراند (۱۹۹۷) نشان داد سویه هایی از ازوتوباکتر کروکوکوم قادر به انحـلال تری کلسیم فسفات می باشند (۲) در بسیاری از خاک های ایـران بـه دلیل بالا بودن pH و فراوانی یون کلسیم معمولا " فـرم قابـل جـذب فسفرکمتر از مقدار لازم و مورد نیاز برای تامین رشد مناسب گیاه است که راه حـل هـای بیولوژیـک بـرای حـل چنـین مشـکلی اسـتفاده از سویه هایی حل کننده فسفات است . بنابراین شناسایی و کاربرد ایـن میکروارگـانیزم هـا در جهـت افـزایش قابلیت جذب فسفر در منطقه ری شه در جهت نیل به کشـاورزی پایـدار ضروری می باشد