مقاله توان خودمراقبتي بر اساس نظريه اورم در افراد مبتلا به بيماري عروق كرونر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پرستاري مراقبت ويژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN) از صفحه ۸۷ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: توان خودمراقبتي بر اساس نظريه اورم در افراد مبتلا به بيماري عروق كرونر
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماري عروق کرونر
مقاله پرستاري
مقاله نظريه اورم
مقاله توان خودمراقبتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدحسني محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فراهاني بهناز
جناب آقای / سرکار خانم: ظهور عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پناهي آذر شهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: طبق تعريف اورم، مراقبت از خود، رفتارهاي آموخته شده اي هستند كه شخص براي حفظ يا ارتقاي زندگي، سلامتي و خوب بودن و پيشگيري و درمان بيماري انجام مي دهد. خودمراقبتي مي تواند نقش بسيار موثري در اداره افراد مبتلا به بيماري هاي مزمن از جمله بيماري عروق كرونر داشته باشد. اين مطالعه با هدف تعيين توان خودمراقبتي و ارتباط بين توان خودمراقبتي و برخي متغيرها در افراد مبتلا به بيماري عروق كرونر انجام شد.
روش ها: در اين مطالعه توصيفي – تحليلي، ۳۰۷ فرد ۴۰ ساله يا بالاتر مبتلا به بيماري عروق كرونر كه در فاصله زماني تير الي آبان سال ۱۳۸۸ به بيمارستان ۵۰۲ ارتش در تهران مراجعه نمودند به روش مبتني بر هدف انتخاب شدند. روش گردآوري داده ها مصاحبه بود كه با استفاده از ابزار «تمرين توان مراقبت از خود» و پرسش نامه «فاكتورهاي وضعيتي پايه» انجام شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 14 و روش هاي آماري توصيفي و آزمون هاي آناليز واريانس يكطرفه و تي مستقل تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: ميانگين توان خودمراقبتي واحدهاي پژوهش ۱۲٫۶۲±۵۹٫۱۳ بود. فاكتورهايي از قبيل جنسيت، سن، اشتغال، سطح تحصيلات و درآمد ارتباط معني داري با توان خودمراقبتي نداشتند .(p>0.05)
نتيجه گيري: توان خودمراقبتي بيماران مبتلا به اختلالات عروق كرونر در سطح متوسط است و توان خودمراقبتي و سلامتي افراد متاثر از فاكتورهاي وضعيتي پايه نيست.