سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هایده شیرزادی گیلانی –

چکیده:

نتایج مطالعاتطرح های اموزشی تفکیک و جمع آوری پسماندهای خشک بازیافتی در ۵ شهر از ۵ استانایران با ظرفیت های متفاوتنشان میدهدکه سرانه روز تولید پسماندهای خشک بازیافتی از ۳۳تا ۶۴ گرم میباشد(دستمزد جزوه های آموزشی استهلاک خودرو مخازن و دکه ها تحویل و هزینه های پرسنلمدیریتی) بر اساس حداقل امکاناتمحاسبه گردید مقایسه آنالیز هزینه هاو در آمدها نشان میدهدکه در آمد حاصل از فروش مواد جمع آوریشده پاسخ گویهزینه ها نمی باشد حتی اگرتمامی پسمندها توسط شهرونان جدا سازیو رایگان تحویل گردند.بخش خصوصیبه روش های غیر اصولی و عدم پرداختحقوق پرسنل بدون قانون کار و شرایط نامناسبتفکیک پسماندها یا عدممحاسبه ی امکاناتی که شهرداری های بزرگدر اختیارگرو ه های پیمانکار قرار داده است (خودرو-سالن تفکیکو …) بر این باور هستند که طرح سود اور است در تمامی ایران قابلاجرا است.جهت اجرای موفق طرح لازم است از قبل هزینه هاو در آمدهابه صورت تحقیقمحاسبه و با اجرای قانون پسماند کمبود هزینههای آن تامین گردد.در غیر این صورت در جای تعجب نیستکه در هر شهری بهصورت کوتاه مدت طرح هایی شروع به اجرا و پس از مدتی تعطیل شود.