سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی گرانش و کیهان شناسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید داود ساداتیان – بخش فیزیک ، دانشگاه مازندران دانشکده علوم پایه، بابلسر

چکیده:

با استفاده از نتایج سه ساله ماهواره تحقیقاتی WMAP می توان مدل های تورمی ناکمینه را مقید کرد. ما در این مقاله دو نوع متفاوت از پتانسیل های میدان اسکالر در مدل های تورمی ناکمینه را انتخاب نموده سپس پارامترهای Slow-rollمربوط به هر پتانسیل را محاسبه کرده این و با حل عددی این معادلات و مقایسه محاسبات بدست آمده با داده های WMAP3 پارامتر جفتیده گی مدل تورمی ناکمینه را مقید نموده ایم.