مقاله توزيع درآمد در مناطق روستايي و شهري ايران ( ۱۳۸۶ – ۱۳۶۳) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد كشاورزي از صفحه ۱۴۷ تا ۱۶۵ منتشر شده است.
نام: توزيع درآمد در مناطق روستايي و شهري ايران ( ۱۳۸۶ – ۱۳۶۳)
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توزيع درآمد
مقاله ضريب جيني
مقاله شاخص تايل
مقاله ضريب اتکينسون
مقاله نسبت دهک درآمدي دهم به دهک اول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيده مريم
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي سيدعباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به بررسي وضعيت توزيع درآمد کشور طي سال هاي ۸۶ – ۱۳۶۳ به تفکيک مناطق روستايي و شهري پرداخته است. با استفاده از آمار هزينه و درآمد خانوارها که توسط مرکز آمار ايران گردآوري شده است، تغييرات توزيع درآمد در مناطق روستايي و شهري کشور محاسبه شده است، به اين منظور از ضريب جيني، شاخص تايل، ضريب اتکينسون و نسبت دهک دهم درآمدي به اول استفاده شده است. يافته هاي مطالعه نشان داد در طول دوره مورد بررسي از نابرابري درآمد در کشور کاسته شده است هر چند که اين کاهش بسيار کند است، در ضمن نتايج نشان مي دهد که توزيع درآمد در مناطق روستايي نابرابرتر از مناطق شهري و از نوسان هاي بيشتري برخورداربوده که براين اساس به توجه بيشتر به توسعه مناطق روستايي توصيه شده است.