مقاله توزيع شكلهاي معدني فسفر و ارتباط آن با ويژگيهاي خاك در برخي خاكهاي آهكي استان قزوين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي خاك (علوم خاك و آب) از صفحه ۱۱ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: توزيع شكلهاي معدني فسفر و ارتباط آن با ويژگيهاي خاك در برخي خاكهاي آهكي استان قزوين
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شكلهاي فسفر
مقاله خاكهاي آهكي
مقاله عصاره گيري متوالي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مستشاري (محصص) مهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: معزاردلان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: كريميان نجفعلي
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي حامد
جناب آقای / سرکار خانم: ميرحسيني حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعيين شکلهاي معدني فسفر خاک و ارتباط آنها با يکديگر و ويژگيهاي فيزيکي و شيميايي خاکهاي آهکي اطلاعات مفيدي را براي ارزيابي وضعيت فسفر و نيز حاصلخيزي خاک و تغذيه گياه در اختيار مي گذارد به منظور کسب چنين اطلاعاتي، فسفرکل و توزيع آن در شکلهاي مختلف در ۲۰ نمونه خاک استان قزوين به روش عصاره گيري متوالي تعيين و رابطه اين شکلها با يکديگر و با ويژگيهاي خاک مطالعه شد. ميزان فسفر کل ۷۰۰ تا ۱۰۴۰ ميلي گرم بر کيلوگرم خاک به دست آمد. شکلهاي معدني فسفر شامل دي کلسيم فسفات با ميانگين ۹٫۷ ميلي گرم بر کيلوگرم، اکتا کلسيم فسفات با ميانگين۱۷۳ ميلي گرم بر کيلوگرم، فسفات آلومينيوم با ميانگين ۳۳ ميلي گرم بر کيلوگرم، فسفات آهن با ميانگين ۲۱ ميلي گرم بر کيلوگرم، فسفر محبوس با ميانگين ۲۰ ميلي گرم بر کيلوگرم، آپاتيت با ميانگين ۳۸۱ ميلي گرم بر کيلوگرم، ظرفيت تبادل کاتيوني با ميانگين ۲۳ ميلي اکي والان بر صد گرم خاک، آهک فعال با ميانگين ۹٫۵ درصد، رس خاک با ميانگين ۳۲ درصد بدست آمد. شکلهاي معدني مختلف فسفر شامل فسفر محلول، دي کلسيم فسفات، فسفات آهن و فسفر محبوس با فسفر قابل جذب به روش اولسن روابط معني دار و مثبتي را نشان دادند. همچنين بين شکلهاي مختلف فسفر هم بستگي معني داري به دست آمد که احتمالا بيانگر وجود يک رابطه پويا بين آنها در خاک مي باشد. بين درصد رس با فسفاتهاي آهن و بين فسفر کل با اکتا کلسيم فسفات و فسفات هاي آلومينيوم و آپاتيت، بين ظرفيت تبادل کاتيوني با فسفاتهاي آلومينيوم و فسفر محبوس روابط مثبت و معني داري بدست آمد و بين ميزان هدايت الکتريکي و اکتاکلسيم فسفات و فسفات آلومينيوم، بين درصد کربن آلي با آپاتيت و بين درصد آهک فعال با آپاتيت همبستگي معني دار و منفي بدست آمد. در نهايت مشخص شد که دامنه تغييرات اجزاي فسفر در خاکهاي دشت قزوين زياد مي باشد. ضمنا با بدست آوردن همبستگي ويژگيهاي خاک با فسفر عصاره گيري شده به روش اولسن که شاخصي براي فسفر قابل استفاده گياه است، مي توان در مديريت توصيه هاي کودي بر نامه ريزي دقيق تري انجام داد.