مقاله توزيع فراواني مولدين آنزيم بتالاکتاماز در ايزوله هاي اشرشياکلي جدا شده از بيماران مبتلا به عفونت هاي ادراري در بيمارستان علي ابن ابيطالب (ع) دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان از صفحه ۶۲ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: توزيع فراواني مولدين آنزيم بتالاکتاماز در ايزوله هاي اشرشياکلي جدا شده از بيماران مبتلا به عفونت هاي ادراري در بيمارستان علي ابن ابيطالب (ع) دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنزيم وسيع الطيف بتالاکتاماز
مقاله اشرشياکلي
مقاله عفونت ادراري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تشكري مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: فرخ نيا مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: ضياشيخ الاسلامي نازنين
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: مختاري فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: محي الديني عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: علي رغم دستيابي به آنتي بيوتيک هاي متنوع، مقاومت دارويي اوروپاتوژن ها در حال فزوني است. يکي از شايع ترين سازوکارها در مقاومت باکتري هاي گرم منفي، توليد آنزيم وسيع الطيف بتالاکتاماز است. در اين مطالعه به بررسي ميزان مولدين آنزيم وسيع الطيف بتالاکتاماز در ايزوله هاي اوروپاتوژن اشرشيا کلي جدا شده از نمونه هاي ادراري بيماران سرپايي مراجعه کننده به آزمايشگاه بيمارستان علي ابن ابيطالب (ع) دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان و مقاومت دارويي آنها به آنتي بيوتيک هاي جديد پرداخته شده است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي در طي ۵ ماه، تعداد ۱۴۶ ايزوله اروپاتوژن اشرشياکلي از تعداد ۱۶۳۴ نمونه ادرار مشکوک به عفونت ادراري مورد بررسي قرار گرفت. ايزوله ها بر اساس روش هاي استاندارد تعيين هويت شده و حساسيت آنتي بيوتيکي آنها نسبت به آنتي بيوتيک هاي مختلف با روش انتشار در ديسک بررسي گرديد. ايزوله هاي مقاوم به سفالوسپورين هاي نسل سوم، از نظر توليد آنزيم وسيع الطيف بتالاکتاماز با روش Double Disc Synergy Test و مقاومت نسبت به آنتي بيوتيک هاي سفپيم – ايمي پنم و مروپنم مورد ارزيابي قرار گرفتند.
يافته ها: مجموعا ۱۹٫۸۶% ايزوله ها نسبت به سفالوسپورين هاي نسل سوم مقاومت نشان دادند که ۱۰٫۲۷% آنها از نظر توليد آنزيم بتالاکتاماز مثبت بودند. همچنين در ايزوله هاي مولد آنزيم بتالاکتاماز به درجاتي مقاومت چند دارويي مشاهده شد ولي ۱۰۰% موارد، حساسيت نسبت به آنتي بيوتيک هاي مروپنم – ايمي پنم نشان دادند در صورتي که در ۲۶٫۶۶% موارد حساسيت به سفپيم ديده شد.
نتيجه گيري: ايزوله هاي مولد بتالاکتاماز علي رغم مقاومت بالا و چند دارويي، حساسيت بالايي نسبت به مروپنم و ايمي پنم نشان دادند که بهتر است براي جلوگيري از بروز مقاومت، از اين دو آنتي بيوتيک به جا استفاده شود .