مقاله توزيع مكاني خصوصيات خاك با روش هاي زمين آماري در مراتع رينه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مرتع از صفحه ۱۰۷ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: توزيع مكاني خصوصيات خاك با روش هاي زمين آماري در مراتع رينه
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغييرپذيري مكاني
مقاله ويژگي هاي خاك،‌ آناليز زمين آماري
مقاله مرتع رينه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفريان جلودار زينب
جناب آقای / سرکار خانم: ارزاني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: كلارستاقي عطااله
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدي اميري قوام الدين
جناب آقای / سرکار خانم: آذرنيوند حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آناليز تغييرپذيري مكاني خصوصيات خاك براي تفسير اكوسيستم ها و براي پيشرفت مدلسازي اهميت دارد. خاك محيط ناهمگني به شمار مي رود كه ويژگي هاي آن در زمان و مكان تغيير مي كند. خاك و پوشش گياهي با هم ارتباط متقابل داشته و بر هم تاثير مي گذارند. لذا بررسي تغييرات مكاني ويژگي هاي خاك در كنار ديگر تغييرات محيطي امري ضروري است. بمنظور بررسي تغييرپذيري ويژگي هاي خاك در مراتع رينه استان مازندران تعداد ۳۰۰ نمونه خاك از عمق ۰-۳۰ سانتي متري جمع آوري و به آزمايشگاه انتقال يافت. در آزمايشگاه ويژگي هاي خاك شامل pH، آهك، وزن مخصوص ظاهري (Bd) و حقيقي (Pd)، فسفر كل، نيتروژن كل، پتاسيم قابل جذب، ماده آلي (OM)، رطوبت اشباع (SM)، بافت خاك (درصد سيلت، رس و شن)، ظرفيت زراعي (FC)، نقطه پژمردگي (PWP)، آب قابل دسترس خاك (AW) و قدرت نگهداري آب در خاك (WC) اندازه گيري شد. سپس داده ها نرمال گرديده و آناليزهاي مقدماتي آماري براي توصيف ويژگي هاي خاك و آناليز زمين آماري براي نشان دادن وابستگي مكاني اين ويژگي ها صورت گرفت. در نهايت با استفاده از روش درون يابي و نرم افزار ILWIS نقشه توزيع مكاني اين ويژگي ها صورت گرفت. نتايج نشان داد كه در منطقه مورد مطالعه، ويژگي هاي مورد بررسي وابستگي مكاني داشته و بالاترين وابستگي مكاني در pH و كمترين وابستگي مكاني در پتاسيم وجود داشت.