مقاله توزيع نيروي انساني پزشک متخصص و پرستار بر حسب جمعيت و رابطه آن با تعداد تخت در بيمارستان هاي دولتي در ايران؛ ۱۳۸۰-۱۳۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مديريت سلامت از صفحه ۷ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: توزيع نيروي انساني پزشک متخصص و پرستار بر حسب جمعيت و رابطه آن با تعداد تخت در بيمارستان هاي دولتي در ايران؛ ۱۳۸۰-۱۳۸۵
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پزشك متخصص
مقاله پرستار
مقاله تخت فعال
مقاله منحني لورنز
مقاله ضريب جيني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهابي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: توفيقي شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: توزيع عادلانه خدمات سلامت هدف عمده تمام کشورهاي جهان است. هدف اين پژوهش مطالعه توزيع نيروي – انساني پزشک متخصص و پرستار بر حسب جمعيت و رابطه آن با تعداد تخت در بيمارستانهاي دولتي در ايران ( ۱۳۸۵ ۱۳۸۰ ) است.
روش بررسي: اين پژوهش توصيفي – تحليلي و گذشته نگر بوده و داده ها با استفاده از نرم افزار اکسل پردازش و محاسبه شده، و تحليل آن با استفاده از منحني لورنز و محاسبه شاخص جيني صورت گرفته است. براي ارتباط تعداد نيروهاي مذکور با تعداد تخت فعال از روش رگرسيون خطي استفاده شده است.
يافته ها: بيشترين و کمترين نسبت پزشک متخصص، پرستار، و تخت فعال به ده هزار نفر جمعيت در سالهاي ۱۳۸۵-۱۳۸۰ براي پزشک متخصص به ترتيب برابر با ۰٫۰۸۷۶، ۰٫۰۸۷۴، ۰٫۰۹۰۹، ۰٫۰۳۲۹، ۰٫۰۹۵۱، ۰٫۰۵۲۰ و براي پرستار برابر با ۰٫۰۲۷۴، ۰٫۰۰۹۴، ۰٫۰۲۲۶، ۰٫۰۰۰۲، ۰٫۰۰۰۷، ۰٫۰۴۰۲ و در مورد تخت فعال برابر با ۰٫۰۲۴، ۰٫۰۱۷۱، ۰٫۰۲۰۸، ۰٫۰۲۵۱، ۰٫۰۲۱۲، ۰٫۰۸۴ بوده است. بين تعداد نيروي انساني پزشک متخصص و پرستار با تعداد تخت فعال ارتباط معنادار مشاهده شد (P=0.001).
نتيجه گيري: توزيع عادلانه پزشکان متخصص، پرستار و تخت فعال در بيمارستانهاي دولتي ايران طبق ضريب جيني رعايت شده است.