مقاله توزيع و ساختار طبقاتي شهر اصفهان و آثار اجتماعي آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۳۹ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: توزيع و ساختار طبقاتي شهر اصفهان و آثار اجتماعي آن
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توزيع طبقاتي
مقاله روابط اجتماعي
مقاله پايگاه اجتماعي
مقاله طبقه،ساختار اجتماعي
مقاله ازدواج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاهنوشي مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي نرگس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي توزيع و ساختار طبقاتي شهر اصفهان و آثار اجتماعي آن، تحقيق حاضر در ميان خانوارهاي ساکن شهر اصفهان به عمل آمده است. براي تعيين حجم نمونه، آخرين تقسيم بندي شهر اصفهان که بر اساس يازده منطقه بود در نظر گرفته شد و از ميان خانوارهاي ساکن در اين مناطق، بر اساس فرمول کوکران ۳۸۴ خانوار به عنوان نمونه انتخاب شدند. که البته براي جلوگيري از خطاهاي حاصله ۴۳۲ خانوار به عنوان نمونه معرف در نظر گرفته شد. جهت سنجش متغيرهاي موجود در فرضيات، از پرسشنامه که به صورت سوالات بسته و نيمه باز مطرح شده بودند استفاده گرديد. بعد از جمع آوري اطلاعات و داده ها و تجزيه و تحليل نهايي آنها از چهار فرض تحقيق، همگي مور تاييد قرار گرفته و به اثبات رسيدند.
نتيجه کل تحقيق نشان ميدهد، مناطق مختلف شهر اصفهان داراي ساختار طبقاتي متفاوتي است و روابط ازدواجي بين مناطق متاثر از پايگاه اجتماعي اقتصادي خانوارهاي آن مناطق مي باشد.
بر اساس نتايج تحقيق، رابطه معناداري بين ساختار فرهنگي اجتماعي و ساختار جغرافيايي اصفهان وجود ندارد به عبارت ديگر اقشار مختلف فرهنگي و اجتماعي شهر اصفهان در تمام مناطق شهر پراکنده اند. داده هاي تحقيق در کل اين فرضيه را تاييد مي کند که افراد قشرهاي متفاوت اجتماعي، هر کدام بر حسب ارزشگذاريها، عقايد و ايستارها، تفاوت محسوسي از لحاظ روابط اجتماعي دارند. و در واقع روابط اجتماعي افراد بر حسب پايگاه اقتصادي اجتماعي که دارند تفاوت پيدا کرده است.