مقاله توزيع پذيرفتاري مغناطيسي در ارتباط با تركيبات آهن در برخي خاك هاي انتخابي استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي خاك (علوم خاك و آب) از صفحه ۱۹۱ تا ۲۰۴ منتشر شده است.
نام: توزيع پذيرفتاري مغناطيسي در ارتباط با تركيبات آهن در برخي خاك هاي انتخابي استان فارس
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پذيرفتاري مغناطيسي
مقاله تركيبات آهن
مقاله خاك آهكي
مقاله كلاس زهكشي
مقاله بارندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اوليايي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ادهمي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري سيروس
جناب آقای / سرکار خانم: رجايي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي فسايي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توزيع پذيرفتاري مغناطيسي (c) و ميزان تركيبات آهن مربوط به ۱۴ نيمرخ خاك در دامنه نسبتا گسترده اي از شرايط اقليمي، كاربري و كلاس زهكشي در استان فارس، مورد مطالعه قرار گرفت. پذيرفتاري مغناطيسي در هر دو مبناي خاك خشك شده در آون (cod) و مينروژنيك (cm)، (به منظور جبران مواد ديامگنتيك پويا مانند كربنات ها و گچ) اندازه گيري شد. در اكثر خاك ها، پذيرفتاري مغناطيسي افق هاي اِلوويال بيشتر از افق هاي ايلوويال بوده است. اين افزايش احتمالا به آبشويي مواد ديامگنتيك از افق هاي سطحي و همچنين تشكيل پدوژنيك فري – مگنتيت ها در سطح خاك مربوط بوده است. خاك هاي با زهكشي ضعيف و نسبتا ضعيف داراي پذيرفتاري مغناطيسي به مراتب كمتري نسبت به خاك هاي با زهكشي مناسب بوده است. رابطه مثبت و معني داري (P<0.01) ميان آهن پدوژنيك متبلور (Fed– Feo) و پذيرفتاري مغناطيسي در خاك ها مشاهده گرديد. رابطه مشابهي بين ميانگين بارندگي سالانه و پذيرفتاري مغناطيسي خاك ها نيز مشاهده شد.