مقاله توزيع C-reactive protein و همبستگي آن با اجزاي سندرم متابوليك در جمعيت عمومي سالم ايراني، استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران) از صفحه ۸۹ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: توزيع C-reactive protein و همبستگي آن با اجزاي سندرم متابوليك در جمعيت عمومي سالم ايراني، استان گلستان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله CRP
مقاله سندرم متابوليك
مقاله جمعيت سالم ايراني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي دوست رضوان
جناب آقای / سرکار خانم: حيدريان پيمانه
جناب آقای / سرکار خانم: ملک زاده فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري الهام
جناب آقای / سرکار خانم: اصلاني افشين
جناب آقای / سرکار خانم: پورشمس اكرم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مطالعات اپيدميولوژيک نشان داده اند که C-reactive protein (CRP) احتمال حوادث کرونري را در بين زنان و مردان سالم پيشگويي مي کند. در اين مطالعه توزيع CRP و ارتباط آن را با معيارهاي سندرم متابوليک در يك جمعيت عمومي به ظاهر سالم ايراني بررسي مي شود.
روش ها: بر اساس داده هاي مطالعه Polypill که يك مطالعه كارآزمايي باليني فاز ۲ در حال اجراست و اثر قرص  polypill(حاوي آتورواستاتين، آسپرين، انالاپريل و هيدروكلروتيازيد) و دارونما را در پيشگيري از بيماري هاي قلبي و عروقي در ساکنين ۷۹-۵۰ ساله، شهر کلاله، در استان گلستان بررسي مي كند، هفتصد نفر شامل ۴۴۸ مرد (۶۴%) بدون سابقه شناخته شده بيماري يا مصرف داروي خاص و با مقادير آزمايشگاهي <1.3mg/dL کراتينين، WBC<12000 per mL و FBS<126 mg/dL در نمونــه خون ناشتا از تيرماه ۱۳۸۵ تا دي ماه ۱۳۸۶ وارد مطالعه شدند. سطــوح کمي high sensitivity CRP (hsCRP)، با روش ايمونوتوربيدومتري اندازه گيري شد.
يافته ها: مـيانه CRP (IQR) در زنان[۱٫۳ (۰٫۷-۲٫۶) mg/L]  بالاتر از مردان [۰٫۹ (۰٫۴-۲) mg/L] بود (P=0.001). در آناليز رگرسيون خطي چند مرحله اي، در مردان مصرف سيگار (P=0.001)، فشار خون سيستولي (P=0.002)، اسيد اوريک (P=0.009)،  (P=0.007) HDLو دور کمر (P=0.042) و در زنان قند خون ناشتا (P=0.001) و اسيد اوريک (P=0.006) به صورت مستقل با log CRP همبستگي داشتند.
نتيجه گيري: اين مطالعه توزيع CRP را در يک جمعيت عمومي به ظاهر سالم ايراني نشان داد. CRP به عنوان يك نشانگر التهابي با معيارهاي متعدد سندرم متابوليك همبستگي دارد كه اين همبستگي مي تواند بيانگر يك پاسخ التهابي سيستميك در سندرم متابوليك باشد.