سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدتقی وکیل باغمیشه – دانشگاه تبریز
محمد طالبی –
مرتضی علی نیا آهندانی –

چکیده:

در این مقاله ما از یک الگوریتمPSOاصلاح شده برای حل مسئله توزیع اقتصادی توان استفاده می کنیم. مسئله توزیع اقتصادی توان به عنوان یک مسئله بهینه سازی مقید و پیچیده، به دلیل سود اقتصادی زیاد، از اهمیت بالایی در سیستم های قدرتبرخوردار می باشد. الگوریتم پیشنهادی در مقاله بر روی دو سیستم قدرت که دارای ۶ و ۱۳ واحد تولیدتوان می باشند، آزمایش می شودو نتایج به دست آمده نشان می دهد که اعمال الگوریتمPSO اصلاح شده به مدلسازی ارائه شده در مقاله، قادر به حل مسئله توزیع توان در مدت زمان کمتر از ۵ ثانیه شده و برای سیستم های مختلف منجر به بهبود % ۰۲۵تا۲/۱۴درصد هزینه کل نسبت به نتایج بدست آمده از روش های تکاملی در مقالات پیشین می شود.