سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میرعلی محمدی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

چکیده:

توزیع تنش برشی جداره پیرامون محیط مرطوب یک کانال متأثر از عوامل زیادی است که روی ساختار جریان تأثیر می گذارد در این تحقیق مطالعات اخیر درمورد توزیع تنش برشی جداره در کانالهای روباز تحت شرایط عاری از رسوبات و املاح ولی مشآبه آنچه که در فاضلآبروها به مرور زمان به وقوع میپیوندد شرح داده می شود. تنش برشی موضعی جداره در طول محیط مرطوب ( با استفاده از لولۀ پرستون ، Preston Tube) اندازه گیری شده است تا رفتار جریان در این نوع مقاطع کانال ها که به منظور جمع آوری آبهای سطحی و دفع فاضلآب مورد بهره برداری قرار می گیرند تعیین شود نتایج حاصل نشان می دهد که توزیع تنش برشی در طول محیط مرطوب، مقطع کانا ل متأثر از نه تنها شکل مقطع بلکه عدد فرود جریان نیز می باشد به گونه ای که در اعداد فرود بالاتر توزیع ها دارای ناهمواری های بیشتری می شوند. با استفاده از داده های آزمایشگاهی سهم درصد نیروی برشی متحمل شده توسط دیواره ها، SFw% آنالیز شده است. نتایج بدست آمده با روآبط حاصل برای سایر مقاطع کانالها مقایسه شده اند. آنگاه روآبط جدیدی برا ی کانالهابا مقاطع دایره ای نیمه پر بدست آمده است.