سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کیانوش فیاضی – دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده:

دراین مقاله لزوم توزیع یکنواخت جرم، سختی، مقاومت و شکل پذیری در ساختمانها بررسی شده و خسارتهای ناشی از تغییرات ناگهانی در جرم، سختی و مقاومت در اثر زلزله بصورت نمونه های عینی در اسلاید هایی ارائه میشود. سپس موارد مختلفی که منجر به ایجاد طبقه نرم م یشوند با ارائه مثالهایی همراه با خسارتهای وارده به این ساختمانها بررسی و ارائه م یشود. در پایان نیز روشهای بهسازی و تقویت ساختمانهای با طبقه نرم بیان میگردد.