سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی رحیمی – استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه محقق اردبیلی – دانشکده فنی – گ

چکیده:

این مقاله توزیع انتقال حرارت در روی صفحه تخت گرمی را بررسی می کند که جت هوایی در دمای محیط وبطور قائم بـه آن بر خورد می کند . جت هوا با استفاده از هوای فشرده در دمای محیط که از یک ناز ل همگرا به قطر خروجی mm 12/7 خارج می شود ایجاد می گردد . حدود عدد رینولدز ایجاد شده در مقطع خروجی نازل ۱۲۴۰۰۰ تا ۳۴۱۰۰۰ می باشد که حد بالای آن نزدیک به شرایط صوتی در خروجی نازل است . جت هوای ایجاد شده از فواصل ۳ ، ۶ و ۱۰ برابر قطر خروجی نازل به روی صفح ه تخت جریان می یابد . بر اساس نتایج بدست آمده ، در صورتیکه فاصله نازل تا صفحه برخورد به اندازه کـافی بـزرگ باشـد ، شـدت انتقـال حـرارت در مرکـز برخورد ماکزیمم بوده و سپس با یک روند نسبتا صاف در جهت شعاعی کاهش می یابـد در حالیکـه بـرای فواصـل قـائم کـوچکتر بـین خروجی نازل و صفحه برخورد ، ماکزیمم موضعی دومی در شعاع حدود دو برابر قطر خروجـی نـازل انـدازه گیـری مـی شـود . بـه ازای فشارهای بزرگتر در بالادست نازل، جریان جت قائم برخورد کننده در روی صفحه افقی و در جهت شعاعی، خود میدان درجه حرارتی را ایجاد می کند که در نواحی نزدیک به مرکز هندسی برخورد با درجه حرارت محیط تفاوت قابل ملاحظـه ای دارد . از ایـن رو در بـرآورد ضریب انتقال حرارت، تأ ثیر تراکم پذیری جریان در این نواحی بایستی در نظر گرفته شود که این کار با استفاده از توزیع درجـه حـرارت
مذکور بنام توزیع درجه حرارت آدیاباتیک دیواره بجای درجه حرارت محیط انجام می گیرد .