سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مائده شیرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی
حسین خادمی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
غلامحسین حق نیا – عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
امیر لکزیان – عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

فعالیتهای صنعتی و کشاورزی یکی از راههای عمده ورود آلاینده های مختلف مانند فلزات سنگین به خاک است. به همین منظور، توزیع نیکل و روی در برخی اراضی مشهد و اطراف آن با مورد بررسی قرار گرفت. ۱۵۱ نمونه خاک سطحی از عمق ۱۰-۰ سانتیمتری، از منطقه ای به وسعت ۶۰۰ کیلومتر مربع بین طولهای جغرافیایی۲۶ ◦۵۹ تا َ۳۷ ◦۵۹ شرقی و عرضهای َ۱۵◦۳۶ تا َ۳۶ ◦۳۶ شمالی برداشته شد. موقعیت نقاط توسط دستگاه موقعیت یاب (GPS ) تعیین و غلظت کل نیکل و روی پس از هضم با مخلوط اسید نیتریک و کلریدریک توسط دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد و توصیف آماری داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS12 انجام شد. نتایج نشان داد که غلظت نیکل و روی در قسمتهای شهری و صنعتی، بیشترین مقدار را داشته اند که به نظر می رسد فعالیت کارگاههای صنعتی و نوع ماده مادری عامل موثر بوده است.