سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

زهرا موحدی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسیی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
امیرحسین خوشگفتار منش – استادیار گروه خاکشناسیی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین خادمی – دانشیار گروه خاکشناسیی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
مجید افیونی – استاد گروه خاکشناسیی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

حفظ محیط زیست و دستیابی به توسعه پایدار یکی از مباحث اصل است که با اجرای طرح های جامع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سرلوحه برنامه کشورهای مختلف جهان و از جمله کشور ما قرار گرفته است .حاصلخیزی خاک بیانگر وضعیت خاک از نظر فراهمی مقدار کافی عناصر غذایی ضروری برای رشد گیاه است . در مدیریت حاصلخیزی خاک لازم است کلیه عناصر غذائی ضروری به مقدار کافی و به شکل قابل جذب در اختیار گیاه قرار داده شود . به دلیل وجود کمبود برخی عناصر غذائی، عملکرد متوسط محصولات کشاورزی عمدتاً کم بوده و لطمات اقتصادی زیادی از این کمبودها متوجه کشور شده است [.۲] فقر شدید روی و آهن در بسیاری از خاکهای کشاورزی دنیا و ایران گزارش شده است . در همین ارتباط، گیاهان کشت شده در این اراضی نیز با درجات مختلف از کمبود این دو عنصر کممصرف رنج میبرند . از میان عناصر کم مصرف مورد نیاز گیاه، آهن اولین عنصری است که ضرورت آن برای رشد گیاهان به اثبات رسیده است . این در حالی است که آهن چهارمین عنصر فراوان پوسته جامد زمین می باشد [۱] ولی در کشور ما اغلب گیاهان دچار کمبود این عنصر می باشند . لذا با توجه به عدم وجود اطلاعات کافی در مورد وضعیت روی و آهن در اراضی کشاورزی استان قم این مطالعه با هدف بررسی توزیع غلظتهای کل و قابل استفاده این عناصر در این استان، انجام گرفت .