سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

غلامرضا هنرآسا – گروه اتمی و مولکولی ، دانشکده فیزیک ، دانشگاه یزد ، دانشکده علوم ، دان
محمد کاظم توسلی – گروه اتمی و مولکولی ، دانشکده فیزیک ، دانشگاه یزد
محسن حاتمی – گروه اتمی و مولکولی ، دانشکده فیزیک ، دانشگاه یزد

چکیده:

در این مقاله ابتدا با استفاده از روش پگ – بارنت ویژگی های فازی حالت های همدوس غیر خطی متناظز با سامانه های کوانتومی حل پذیر با طیف گسسته ر ابررسی می کنیم . سپس رهیافت مطرح شده را برای چند سامانه کوانتومی معین با طیف گسسته به کار برده و در پایان ویژگی های غیر کلاسیکی حلات های معرفی شده از جمله چلاندگی لین حالت ها را برای عملکرد های فاز و تعداد بررسی خواهیم کرد