سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدکیا خسروی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
نوید گنجیان – دانشجوی دکترای تخصصی مکانیک خاک و پی دانشکده عمران دانشگاه تهران
اکبر پاشازاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
ناصر خسروی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

تعیین مقدار و نحوه توزیع فشار جانبی خاک وارد بر دیوار های حائل از جمله مسائل اساسی علم مکانیک خاک است که از دیر باز مورد توجه محققان قرار گرفته است . هر چند از روش های مختلفی بدین منظور استفاده شده است، لیکن نتایج حاصل مطابقت زیادی، به ویژه از لحاظ نحوه توزیع تنش ، با نتایج تجربی نداشته اند . در مقاله حاضر با استفاده از روش تعادل قطعات افقی ، روابط جدیدی جهت تعیین نحوه توزیع تنش در حالتهای محرک و مقاوم، و تحت بار های استاتیکی و دینامیکی استخراج گردیده است . جهت بررسی صحت و دقت نتایج روش پیشنهادی ، این نتایج با نتایج تجربی آزمون های مدل موجود مقایسه گردیده است. مقایسه های صورت گرفته بیانگر نزدیکی مناسب میان نتایج حاصل از روش قطعات پیشنهادی و نتایج تجر بی بوده است . بر اساس نتایج حاصل، توزیع تنش در پشت یک دیوار حایل، بر خلاف فرضیات رایج، بصورت غیرخطی خواهد بود.