سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

عبدالحسین حداد – استادیار گروه مهندسی عمران ، دانشگاه سمنان
سید مهدی حاجی میر اسمعیل – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه سمنان

چکیده:

ارزیابی فشارمحرک زمین لرزه روی دیوارهای حائل معمولابرپایه روش شبه استاتیکی بنا نهاده شده است دراین روش اگرچه انتخاب یک مقدارمناسب برای ضریب زلزله ساده نیست اما این ضریب بایدبه طورکمل مشخصات دینامیکی خاک و بارگذاری رامنعکس کند ازسوی دیگربااستفاده ازدو پارامتردینامیکی سرعت موج برشی درخاک و فرکانس غالب درزلزله محتمل می توانیم ازاین دوپارامتربرای حل مساله فشارزمین استفاده کنیم که این ابزارروش شبه دینامیکی نامیده می شودراین مطالعه درچهارچوب تحلیل تعادل حدی روش شبه دینامیکی به روش تحلیل تکه های افقی اعمال خواهدشدتاتاثیر زلزله برروی تاریخچه فشارجانبی زمین درپشت دیوارهای حائل صلب بررسی گردد.تاریخچه فشاربدست آمده ازچندین تحلیل نشان میدهدکه قبل و بعدازاین که نیروی برآیندحداکثراتفاق بیفتدتوزیع فشاراتفاق افتاده درپشت دیوارتغییر خواهدکرد.