سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش پیش نشانگرهای زلزله

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی بیت اللهی – مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

چکیده:

به کار گرفتن روش های آماری مخصوصا در مواردی که مورد مطالعه دارای پیچیدگی های خاص خود است، با احتیاط ه مراه است . در مورد رخداد زمین لرزه ها و برآورد نحوه مهاجرت این رخداد ها در گستره معین، بررسی پیچیده تر به نظر می رسد . در بررسی های مربوط به برآورد دوره بازگشت زمین لرزه ها برای بزرگای خاص، نظیر مبانی کار در برآورد خطر زمین لرزه به روش احتمالاتی محاسبات در ح یطه زمان انجام می پذیرد و تعریف معادله تحلیلی وابسته به مختصات فضائی عملا در این بررسی ها دارای پیچیدگی های است که امکان انجام این کار را سلب می نماید . به نظر می رسد روش شبکه عصبی از چند دیدگاه در بررسی های عددی دارای نقاط قوت است و لذا سعی ک ردیم که از این روش برای بررسی قانونمندی رخداد زلزله ها در ستون زمان و در افق جغرافیای ایران به عنوان یکی از محورهای مهم مطالعات پیش نشانگری لرزه ای استفاده کنیم . ما در اینتحقیق برای اینکه تعداد کافی داده در اختیار داشته باشیم کل پهنه ایران برای انجام کار برگزیدیم و به منظور بررسی رفتار توزیع زمین لرزه ها نسبت به زمان طول کل کاتالوگ جهانی ( پریود صد ساله مورد استفاده در این پژوهش ) را به پریودهای زمانی ۵ ساله تقسیم نمودیم . بررسی خروجی کار نشان دهنده خطای بالا و گاه بسیار بالا در پیش بینی توزیع آتی زمین لرزه ها بود . می توان نتیجه گرفت که بررسی مربوط به پیش نشانگرهای لرزه ای با توجه به تنوع تکتونیکی فلات ایران زمین بایستی متمرکز به ایالت های معین و مشخصی باشد تا بتوان به نتیجه قابل قبولی دست یافت .