سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیرحسین چرخابی – استادیار و عضو هیات علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
علیرضا نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهوا
زهرا رحیمی – همکار پژوهشی، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

روند تخریب محیط زیست طبیعی با سرعتی سرسام آور با تراکم فزاینده جمعیت بشر و در نتیجه نیاز غذایی به طور خطرناکی نگران کننده شده است..، ما با تخریب منابع طبیعی اقدام به گسترش اراضی کشاورزی نموده که این تغییرات تاثیرات جبران ناپذیری بر محیط م یگذارد.. در این رابطه در روند این تغییرات، تجمع عناصر سنگین در آب و خاک نقش مهمی در تحولالات نامطلوب محیطی دارند.. حوضه انزلی یکی از حوضه های مهم جنوبی دریای خزر بوده که کاربر یهای جدید به شدت از وسعت مراتع و جنگلها آن کاسته و نجمع برخی عناصر سنگین از جمله کادمیوم در آب و خاک حوضه نگرانی های را برانگیخته است.. لذا، هدف این تحقیق بررسی اثر تغییر کاربری بر توزیع مکانی کادمیوم در برخی از خاکهای زراعی و جنگلی این حوضه قرار گرفت.. از ۱۹ نقطه ۵۷ نمونه خاک از اعماق ۱۰-۰ ، ۲۰-۱۰ و ۳۰-۲۰ سانتیمتری خاک سطحی اراضی زراعی و جنگلی به صورت ترکیبی برداشته شدند.. پس از آماده سازی نمونه ها، خصوصیات فیزیکوشیمیایی شامل اسیدیته، هدایت الکتریکی، درصد ماده آلی و درصد رس و همچنین غلظت کادمیوم قابل عصاره گیری با استفاده از دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد.. داده های خام ابتدا با نرم افزارExcelپردازش و سپس با نرم افزارSPSSتحلیل های روی داده ها انجام شدند.. نقشه های توزیع مکانی این عناصر با استفاده از نر مافزارهایILWIS و GS+ تهیه شدند.. میانگین غلظت کادمیوم قابل دسترس خاک ۰/۲۲ میلی گرم در لیتر بود.. متوسط غلظت کادمیوم قابل دسترس در کاربری جنگل از کاربری کشاورزی کمتر بوده و مقایسه میانگین ها بین کاربری کشاورزی و جنگل نشان داد که غلظت کادمیوم به طور معنی داری در کشاورزی افزایش نشان می دهد.. از نتایج چنین استدلالال می شود که تغییرات کاربری موجب بارگذاری کادمیوم در خاک های کشاورزی در جلگه گیلالان شده است.. از رو روند تجمعی کادمیوم در شمال باید با دقت بیشتری به دلیل عوارض بهداشتی آن مورد بازنگری و پایش قرار گیرد..