سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهمن سلیمانی – گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
جواد سیفی – گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
خسرو حیدری – شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

چکیده:

در این مطالعه با استفاده از مقاطع نازک میکروسکوپی ۳۶ حلقه چاه، توزیع گلاکونیت در رخسارههای آهکی مخزن بنگستان مورد مطالعه قرار گرفت . به منظور سهولت مطالعه، میدان به سه بخش شمالغرب، مرکزی و جنوبشرقی تقسیم گردید . سپس مشاهده گردید که رخداد گلاکونیت تنها در چاههای بخش شمالغرب میدان نفتی اهواز محدود میشود . در این چاهها گلاکونیت به صورت انواع پرکننده حجرات فرامینیفرها، پلت و پرکننده حفرات قابل شناسایی است . این حالتها در رخساره آهکی وکستون – پکستون قابل ردیابی است . در این مخزن، گلاکونیت در عمق حفاری کمتر از ۳۵۰۰ متر یافت میگردد . بر اساس نقشه همتخلخل مخزن مشخص گردید که تخلخل کل در بخش شمالغرب بطور نسبی بیشتر است و موجب کیفیت بهتر مخزن شده است . انتشار رخساره – های آهکی نشان داد که شرایط محیط فلات قاره در بخش شمالغرب حاکم بوده در حالی که عمق به سمت جنوبشرق افزایش یافته است . بنابراین با توجه به انتشار گلاکونیت، میتوان نتیجه گرفت که شرایط مناسب
برای تشکیل گلاکونیت، محیط کمعمق ( نریتیک ) پر انرژی بوده است . به نظر میرسد علاوه بر عامل تغییرات بافتی رخسارههای آهکی، عامل تخلخل نیز در چگونگی توزیع گلاکونیت نقش داشته باشد .