سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

نگین فرهنگی ملکی – کارشناس ارشد خاکشناسی، دانشگاه گیلان
سیدحسن تفرجی – کارشناس ارشدخاکشناسی دانشگاه گیلان
حسن رمضانپور – استادیار دانشگاه گیلان

چکیده:

توزیع رس وعناصری مانند Fe فرایندهای ژنز خاک را تحت تأثیر قرار می دهد از طرفی مقایسة مقدار آهندر افق های مختلف خاک بیانگر میزان آبشویی این عنصر در خاک می باشد که در تشخیص انواع خاک به طور اجمالی اهمیت دارد . همچنین آهن باعث پایداری ساختمان خاک می شود، بطوریکه حتی در محیط اسیدی، در صورتی که شرایط هوادیدگی خاک مناسب باشد آهن به صورت سه ظرفیتی باقی خواهد ماند در طول هوادیدگی مقداری از آهن ساختمانی مواد مادری آزاد می شود که در خاک ها به صورت بی شکل یا بلوری ضعیف، اکسید آهن بلوری ویا هیدروکسی و اکسی هیدروکسی رنگی دوباره رسوب می کند . با افزایش سن خاک، میزان این محصولات افزایش پیدا می کنددر نتیجه درصد آهن آزاد اغلب می تواند به عنوان وسیله ای برای تعیین سن
نسبی خاک ها به کار برده شود ورهی (۱۹۷۳) ، نشان داد که ترکیبات آهن بلوری و بی شکل با بخش رس خاک پیوند می یابند به نظر می رسد اکسیدهای آزاد آهن عامل اتصال ذرات ریز به هم هستند . تبلور خیلی بالای اکسید های آزاد آهن در خاک ها، شاید نتیجة محیط اسیدی متوسط، تر و خشک شدن پی در پی و سن بالا باشد