سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حسین خادمی – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
علیرضا کریمی – دانشجوی دوره دکتری بخش خاکشناسی، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفها

چکیده:

بررسی های کانی شناسی رسی در خاک های مناطق خشک کشور طی نزدیک به سه دهه اخیر حاکی از آنست که کانی پالیگورسکایت در اکثر این خاک ها وجود داشته و در عمده موارد کانی رسی غالب در این خاک ها است (۱ ، ۲ و ۳ )حضور کانی پالیگورسکایت در خاک های مناطق خشک ایران در بعضی موارد به فرآیند خاکسازی (۱) و در بعضی موارد به مواد مادری (۲ و ۳) نسبت داده شده است . علیرغم اینکه خاکشناسان در موارد متعددی حضور پالیگورسکایت در خاک ها را به مواد مادری به ویژه رسوبات دوران سوم زمین شناسی نسبت داد ه اند، بررسی دقیقی در ارتباط با کانی شناسی رسی مواد مادری با سن دوران سوم که بخش قابل توجهی از مواد مادری خاک های استان اصفهان را نیز تشکیل می دهد انجام نشده است . اهداف این مطالعه عبارتند از :
-۱ بررسی کمی و کیفی کانیهای رسی فیبری ( پالیگورسکایت و سپیولایت ) در رسوبات ترشیاری استان اصفهان . -۲ شناخت شرایط تشکیل کانی های رسی فیبری در مواد مادری فوق به منظور ایجاد ارتباط بین رسوبات حاوی این کانی های رسی و زمین شناسی وجغرافیای قدیم ایران مرکزی .