سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی قاسمپور نشلی – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
محمدابراهیم زمردیان – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

دراین مقاله چندگانگی ذرات باردار در نابود+ e-eرا با استفاده از مدلهای گوناگون مورد بررسی قرار میدهیم. برای این منظور ابتدا توزیع چندگانگی ذرات باردار در انرژی مرکز جرمGeV 57-54را با توزیع پواسن و مقیاس KNO سازگاری بهتری را از خود نشان میدهد. پس از آن میانگین چندگانگی داده های فوق به همراه میانگین های بدست آمده از داده های مختلف تا انرژی ۲۰۶GeV را با سه مدل فرمی ، مدل تجربی داده های PP و مدل بدست آمده از محاسبات اختلالی QCD برازش میدهیم. ضرایب بدست آمده از این برازشها با نتایج حاصل از انرژی های پایین تر مطابقت دارد.