سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علیرضا کریمی کارویه – دانشجوی دکتری گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین خادمی – دانشیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد جلالیان – استاد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در سه دهة اخیر مطالعات کانیشناسی در مناطق مرکزی، جنوبی و شرقی ایران نشان دهندة وجود مقادیر زیاد کانی پالیگورسکایت در مواد مادری به ویژه رسوبات دوران سوم، همچنین در افقهای کلسلیک و ژیپسک خاکهای تشکیل شده در این مناطق است شناسائی و بررسی شرایط تشکیل این کانی در مواد مادری و خاکهای دیگر مناطق ایران اطلاعات بیشتری در مورد شرایط اقلیم گذشته در کل ایران در اختیار ما قرار خواهد داد . شمال شرق ایران از مناطقی است که تا کنون تحقیقات کافی برای شناسائی کانی پالیگورسکایت در مواد مادری و خاک در آن انجام نشده است . اهداف این مطالعه عبارتند از :
-۱ شناسائی کانی پالیگورسکایت در مواد مادری و خاکهای جنوب مشهد
-۲ تفسیر شرایط تشکیل کانی پالیگورسکایت در مواد مادری و خاکهای این منطقه