مقاله توسعه اجتماعي کشورهاي آسياي مرکزي؛ يک مقايسه آماري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در مطالعات اوراسياي مركزي از صفحه ۱۹ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: توسعه اجتماعي کشورهاي آسياي مرکزي؛ يک مقايسه آماري
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسياي مرکزي
مقاله آموزش
مقاله بهداشت
مقاله سواد
مقاله ازبکستان
مقاله تاجيکستان
مقاله ترکمنستان
مقاله قرقيزستان
مقاله قزاقستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي اسكندري داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توزيع متناسب منابع بين بخشهاي مختلف جامعه و توجه به توسعه اجتماعي به معني فراهم آوردن امکانات اوليه آموزشي و بهداشتي جوامع، در دراز مدت تاثير زيادي در توسعه کشورها دارد. بيشتر کشورهاي در حال توسعه که به مراحل بالاي توسعه اقتصادي رسيده اند نيز در مراحل اوليه توسعه خود به توسعه اجتماعي توجه ويژه اي داشته اند. در اين مقاله تلاش شده است تا ساختار اجتماعي پنج کشور آسياي مرکزي به صورت تطبيقي مورد بررسي قرار گيرد. با اين هدف رشد و توسعه بخش هاي بهداشت، آموزش و درصد هزينه هايي را که دولت در اين حوزه ها داشته و همچنين برابري جنسيتي به طور تطبيقي بررسي شده است. شاخص هاي توسعه اجتماعي کشورهاي منطقه در دو بخش آموزش و بهداشت مورد تحليل قرار گرفته اند. از نظر آموزشي، شاخص هايي چون وضعيت سواد، ثبت نام در دوره هاي مختلف ابتدايي، متوسطه و پاياني و برابري جنسيتي در جامعه مورد بررسي قرار گرفته است. از نظر ساختار بهداشتي نيز مقايسه جايگاه اين کشورها با استفاده از شاخص هايي چون اميد به زندگي، ميزان مرگ و مير کودکان، مادران، دسترسي به آب بهداشتي سالم و دسترسي به تسهيلات بهداشتي صورت گرفته است.