سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سعید امامی – کارشناس ارشد دانشکده صنایع و سیستمها، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد راهدار – کارشناس ارشد دانشکده صنایع و سیستمها، دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدرضا حجازی – استادیار دانشکده صنایع و سیستمها، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در روشهای کلاسیک تصمیم گیری با معیارهای چندگانه، مقادیر ماتریس تصمیم و وزن شاخصها به طور دقیق مشخص هستند . اما در بسیاری از شرایط، دادههای دقیق برای مدلسازی موقعیتهای واقعی، ناکافی و نامناسب می باشند . بنابراین ممکن است که از دادههای کراندار، وصفی، فاصلهای و یا فازی استفاده شود . در این مقاله درایههای ماتریس تصمیم، اعداد فاصلهای در نظر گرفته شدهاند و الگوریتم LINMAP به گونهای توسعه داده شده است که از آن بتوان وزنهای فاصلهای نرمالیزه شده شاخصها را بدست آورد . در مرحله بعد، از وزن های فاصلهای بدست آمده از الگوریتم توسعه یافته LINMAP ، در توسعه الگوریتم ELECTRE I استفاده شده است .