سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنگره ملی علوم انسانی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

مجید رضایی – پژوهشگر پارک علمی- تحقیقاتی و فناوری، دانشگاه شهید بهشتی
حسین کرمانیان – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، تهران
مهرداد اکبری – پژوهشگر پارک علمی- تحقیقاتی و فناوری، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

توسعه ملی در جهان امروز ب ه صورت گسترده متش کل از توسعه اقتصادی ،اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ،مهم ترین هدف هر کشور اعم ازتوسعه یافته ودرحال توسعه را تشکیل می دهد. لازمه نیل به اهداف توسعه ملی تنهادرسایه توسعه علمی ممکن است. بی شک آنچه می تواند جامعه ماراب ه سوی توسع ه علمی هدایت کند تحقیق و پژوهش است. تحقیق به منزله خمیرمایه اصلی ابداعات و خلاقیت های علمی – فرهنگی جامعه و به م ثابه قوه محر که در نظام آموزشی و فرهنگی کشور ، نیازمند ساختاراساسی نیرومند ودر پ یش گرفتن راهبردهای استوار و پویا برای حرکت به سمت یک نظام قدرتمندو ارزشمند تحقیقاتی درکشور است و توج هات ویژه و برنامه ریزی های اساسی را طلب می کند. مسئله توسعه علوم انسانی مسئله چند بعدی و چند عاملی است.از این رو تاک ید بر برخی علل و موانع را نباید به معنای نفی دیگرعوامل دانست . دراین میان به موانع مختلف رشد در توسعه تحقیقات دانش های انسانی بسنده می کنیم و درباره آن معطوف به جریان رشد علوم انسانی در جامعه معاصر خود تحقیق می کنیم. در این مقاله که بیشتر از روش اسنادی و کتابخانه ای استفاده شد ه است، ابتد ا به نقش تحقیقات و نیروی انسانی متخصص د ر توسعه ملی پرداخته خواهدشدواین نکته بررسی خواهدشدکه اصلی ترین عامل تعی ین کننده پیشرفت و توسعه جامعه دروضیعت متحول جها ن مسئله چگونگی برخور داری از دانش ، آموزش و پژوهش است.بدین منظوربا هدف شناخت تنگناها ی توسعه مراکز پژوهش دربار ه علو م انسانی تحلیل اجمالی از موانع عمده بر سر راه پیشرفت تحقیق یا به طور کلی مشکلات توسعه مراکز پژوهش علوم انسانی در جامعه خواهیم داشت مواردی همچون مقررات مالی دس ت و پا گیر،کمبود تسهیلات،تأثیر نظام اداری،محدود بودن شبکه های اطلاع رسانی،پایین بود ن انگیزه وجایگاه پژوهش، پایین بودن تواناییهای حرفه ای مربوط به پژوهش و تراکم برنامه های درسی و غیره .در قسمت سو م مقاله به راهبردهای و راهکارهادرباره توسعه علوم انسانی درکشوراشاره خواهدشد.