سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

مهدی هوشنگی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وری
برزو فرهی بو زنجانی – دکتری مدیریت رفتار سازمانی استادیاردانشگاه امام حسین (ع)

چکیده:

توجه به وجودسازمانهایی که از نظر مفاهیم اداری در سطح سالمی قرارداشته باشند برای بقا و رشد آنها بسیار مهم میباشد رفتار شهروندی سازمانی به عنوان یکی از پیامدهای سلامت اداری در تعالی سازمان نقش مهمی را برعهده دارد زمینه های بروز رفتار شهروندی سازمانی در یک محیط نظامند نیازمند ریشه ها و پشتوانه های قوی می باشند که باعث بروز چنین رفتاری از سوی کارکنان گردد. در صورتی که بتوان ریشه های رفتار شهروندی را در سازمان تقویت نمود این رفتار در بین تمامی کارکنان به عنوان یک باور و اعتقاد پذیرفته می شود و در نتیجه از طریق توسعه آن در سازمان موجبات شکوفایی و تعالی را در پی خواهد داشت دراین مقاله عوامل تاثیر گذار بربروزرفتار شهروندی و پشتوانه ها و ریشه های این رفتار با رویکرد به موضوع سلامت اداری مورد بررسی قرارمیگیرد با توجه به ادبیات موضوع می توان نتیجه گرفت که اولین عامل در رشد این رفتار فرهنگ سازمان میباشد فرهنگ بهعنوان یک عامل ریشه ای می تواند در ایجاد رفتارهای شغلی تاثیر بسزایی داشته باشد وجود یکفرهنگ قوی سازنده زمینه ساز بروز رفتارهای شغلی مثبت از نوع رفتارهای شهروندی خواهد بود. .