سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش های علمی کاربردی کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عباسعلی مونسی شبستری – مدرس مرکز آموزش عالی وزارت جهاد کشاورزی (کرج).
حمیدرضا اسدالله – همتراز هیات علمی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی.
علی اکبر دماوندی – عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی.

چکیده:

روستاها به عنوان کوچکترین و در عین حال بیشترین واحد تولیدی کشاورزی و مادر بستر اقتصاد کشاورزی در کشور، از هر لحاظ، خصوصا توسعه اقتصادی با رویکردی کارآفرینانه، حائز اهمیت و ارزش بوده و نیازمند برنامه های توسعه اقتصادی و اجرای مرتب و کامل این برنامه ها، برای تحقق هر دو هدف توسعه و کار آفرینی هستند. از لحاظ علمی و کاربردی و بطور ساده، توسعه روستائی یعنی؛ ایجاد تغییر و تحول در روستا به نحوی که ساکنان آن هم از پیشرفتها و تکنولوژی های شهرنشینی در چارچوب حفظ ماهیت روستائی بهره مند باشند و هم انگیزه و اهداف اقتصادی و اشتغالی خود را نیز مستحکم و پایدار نموده و به نوعی گسترش دهند. این مبحث به دلیل اهمیت موضوع و گستردگی ساختاری، قواعد و استراتژیهایی برای اجرا دارد که در صورت اجرای کامل این قواعد، می توان به اهداف فوق دست یافت. نیل به اهداف مزبور نیز یعنی؛ پیشرفت و بالندگی و توسعه اقتصادی و کار آفرینی کل کشور، و رفع بسیاری از رکود ها و نابسامانی های موجود. لذا برای تحقق این هدف مشارکت و همیاری دوجانبه دولت در درجه اول به عنوان مجری و حامی طرح، و ساکنان روستا و کشاورزان بسیار حیاتی و مهم است. اما آنچه مسلم است نحوه فرهنگ سازی و سیاست گذاری دولت در این رابطه است که نقش تعیین کننده ای در توفیق و یا عدم موفقیت توسعه اقتصادی و کار آفرینی روستائی دارد.