سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمود سلیمی چکان – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
فروغ اشکان – کارشناس ارشد مکانیک خاک و پی، دانشگاه تبریز

چکیده:

روستا و شهر در یک رابطه تنگاتنگ، حسات اقتصادی و اجتماعی و فراهنگی یک جامعه را تشکیل می دهند. اگر منصفانه بنگریم حیات شهرها به میزان زیادی به روستاها وابسته است، از سوی دیگر شکوفایی اقتصاد جامعه هم در گرو توسعه همه جانبه روستاهاست. مناسبات حاکم بر سیر اقتصاد و عوامل فرهنگی و اجتماعی موجب گردید که به موازات توسعه شهرها از نظر امکانات، روستاها از تزریق سرمایه و توسعه باز بمانند. روستایی دیگر ماندن در روستا را ترجیح نمی داد و به موازات کاهش جمعیت روستاها و تخلیه آنها، جمعیت شهرها بطور سرسام آوری افزایش می یافت. متاسفانه تاکنون نیز به دلیل تفاوت سطح درآمدهاو امکانات زندگی در شهر و روستا، مهاجرت همچنان ادامه یافته و این پدیدیه به مساله بغرنجی تبدیل گردیده است. یکی از دلایل دیگری که لزوم توجه به روستا و توسعه آن را بیان می نماید، تاثیر مستقیم و غیر مستقیم آن بر روی جریانات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و سیاسی شهرهاست. در این مجال مختصر سعی بر این شده است که با مطرح نمودن موانع و راهکارهای توسعه روستایی و رابطه آن با شهر، گامی کوچک در احیای جایگاه روستاها در نظامات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی برداشته گردد.