سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
میثم باتمانی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی
کیومرث ناصری – کارشناس ارشد مدیریت HSE
زهرا مقبلی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده:
توسعه روشهای ارزیابی ریسک کمک شایانی به شناسایی و کنترل هرچه بهتر مخاطرات فرآیندی می نماید. روش تحلیل درخت خطا بعنوان یک مدل گرافیکی از منطق و پتانسیل کافی جهت توسعه به منظور شناسایی عوامل موثر بر رویداد یک واقعهی خاص برخوردار میباشد. در این مطالعه سعی شده است با توسعه روش تحلیل درخت خطا عوامل موثر برپارگی تیوبهای کوره شماره یک کارخانه بهرهبرداری چشمه خوش شناسایی شود. نتایج نشان داد مدل توسعه داده شده چند پارامتری باعث کاهش میزان عدم قطعیت در مطالعات تحلیل درخت خطا میباشد.