سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرهنگ فرحبد – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدمهدی سعادت پور – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله یک روش عددی م بتنی بر کاربرد اصل انرژی پتانسیل کل حداقل برای آنالیز غیرخطی ورقهای ایزوتروپیک چهارضلعی با شکل دلخواه ارائه شده است. برخلاف روش اجزاء محدود که عمدتًا مبنای مطالعه رفتار غیرخطی ورقها قرار می گیرد، در این روش نیازی به شبکه بندی ورق و انتخاب المان مناسب سازگار با شرایط هندسی مرزها نبوده و کل میدان ورق بطور یکجا مورد تحلیل قرار می گیرد . اعمال شرایط مرزی هندسی دلخواه به سهولت با کاربرد جملات مناسب مرزی به عنوان ضرب شونده در کنار توابع درونیابی میدان انجام می گیرد . مؤلفه های جابجایی v ، u و w در دو راستای واقع در سطح و راستای عرضی بصورت چندجمله ای از ξ و η (مختصات طبیعی ) با هر مرتبه دلخواه تا تضمین دقت کافی انتخاب می شوند . با ا فزایش مرتبه چندجمله ای ها همگرایی به سوی حل دقیق مسأله مشهود است . به منظور تأیید صحت روش پیشنهادی حاضر، حل غیرخطی بعداز کمانش چندین ورق مستطیلی ارائه شده و نتایج آن با نتایج موجود در این زمینه مقایسه شده است . مقایسه مزبور حاکی از قابل اطمینان بودن روش عدد ی موجود است . علاوه بر این به منظور نشان دادن کارآیی گسترده این روش در حل غیرخطی ورقهای چهارضلعی، رفتار بعداز کمانش ورق متوازی الاضلاع ارائه شده است