سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهاره مهدویان – دانشکده فنی-گروه مهندسی شیمی
حسین ابولقاسمی – سازمان انرژی اتمی ایران – آزمایشگاههای تحقیقاتی جابر بن حیان
یونس سینا – سازمان انرژی اتمی ایران – آزمایشگاههای تحقیقاتی جابر بن حیان

چکیده:

امروزه تعیین د ر صد ترکیب یک مخلوط در عملیات مهندسی شیمی یکی از مهمترین مسائل مطرح م یباش د.در این کار تجربی انجام شده به منظور تعیین د رصد ترکیب محلول متانولآب در ستون تقطیر پر شد ه packed ) ( distillationاز روش شکست سنجی ( refractometry )استفاده شده است.اصولا پارامترهای مختلفی بر مقدار ضریب شکست اثر می گذارد.ازجمله پارامترهای قابل کنترل که بصورت تجربی انداز هگی ری م یشوند ، م یتوان از دما و طول موج نام برد. در انداز ه گیری های انجام شده طول موج۵۹۸/۳نانومت ر(لامپ بخار سدی م) بعنوان منبع نور انتخ اب شد هاست ودما بعنوان تنها پارامتر متغییر در انداز هگیر یها مورد بررسی قرار گرفت . لذا در این مقاله سعی شده است که روابطی برای تصحیح دما بدست آورده شو د. به منظور بررسی اثر دما بر روی ضریب شکست، ١١٥ آزمایش در دماهای مختلف انجام شد . نمودار ضریب شکست بر حسب درصد متانول در دماهای مختلف، از یکسری منحن یهای سهمی شکل تقریبا موازی تشکیل شد هاست.