مقاله توسعه روش NASBA-ELISA براي تشخيص HIV-1 RNA که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در فصلنامه پژوهشي خون از صفحه ۴۲ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: توسعه روش NASBA-ELISA براي تشخيص HIV-1 RNA
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله NASBA
مقاله الايزا
مقاله ايمونواسي
مقاله HIV-1

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهرابي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: فروزنده مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: صباحي فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: پريان مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با شروع عفونت HIV-1، اولين ماركري که در خون آشکار مي شود،RNA  ويروسي مي باشد. از ميان روش هاي موجود كه شناسايي RNA را هدف قرار مي دهند؛ متداول ترين روش ها NASBA و RT-PCR هستند.NASBA  مزيت هاي متعددي نسبت به RT-PCR ارايه مي كند. در اين پژوهش، واکنش NASBA در ترکيب با روش آشکارسازي آسان و حساس الايزا، براي تشخيص و آشکارسازي HIV-1 RNA مورد استفاده قرار گرفت.
مواد و روش ها: نوع مطالعه انجام شده از نوع بنيادي ـ کاربردي بود. با وارد كردن نوكلئوتيد ۱۱-dig-UTP در مخلوط واكنش NASBA،RNA  نشاندار توليد شد. آن گاه محصولات نشاندار NASBA در فاز مايع به يک پروب اختصاصي متصل به بيوتين هيبريد شدند. سپس هيبريدهاي حاصل به يک پليت پوشيده شده با استرپتواويدين منتقل شده، پس از اعمال شستشوها و خارج کردن محصولات غير اختصاصي از محيط واکنش، آشكارسازي نهايي با اضافه كردن كونژوگه آنتي ديگوكسي ژنين ـ آنزيم و سوبستراي آن صورت گرفت.
يافته ها: نتايج به دست آمده نشانگر کارآيي واکنش NASBA در تکثير ناحيه مورد نظر از ژنوم ويروس بود و آشکارسازي محصولات NASBA بر روي ژل آگاروز منحصرا يک باند ۱۷۶ نوکلئوتيدي مربوط به هدف را نشان مي داد. با به کارگيري روش الايزا در آشکارسازي محصولاتNASBA ، براي غلظت ۰٫۰۱ مايکرو مولار پروب،OD  برابر با ۱٫۰۴۹±۰٫۱۱ به دست آمد.
نتيجه گيري: در اين مطالعه با به کارگيري آغازگر و پروب مناسب، روش تشخيصي
NASBA-ELISA با حساسيت و اختصاصيت بالا براي HIV-1 راه اندازي شد.