سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد باقری – سازمان بهره وری انرژی ایران ( سابا )
محمودرضا قهارپور – سازمان بهره وری انرژی ایران ( سابا )
نادر سالک گیلانی – سازمان بهره وری انرژی ایران ( سابا )

چکیده:

راستای سیاست های اجرایی برنامـه هـای توسـعه کشـور و ضرورت تأمین برق جهت تقویت شبکه سراسری لازم اسـت تکنیکها، روشـها و تکنولوژیهـای روز دنیـا شـناخته شـده و جهت توسعه تولید برق اقدامات اجرایـی صـورت پـذیرد . در این راستا توسعه سیستم های تولید پراکنده راهی است جهـت رفع مشکلات شبکه تولید، توزیـع و انتقـال بـرق کـه در ایـن مقاله با ایجاد یک مکانیزم و روش جدیـد و مشـارکت بخـش خصوصی به راحتی قابل اجـرا مـی باشـد . امـروزه اسـتفاده از ( تولیـد CHP (Combined Heat and Power) سیسـتمهـای همزمان برق و حرارت ) در اکثر کشورهای دنیا مرسوم بوده و جهت بالا بردن راندمان و بهره وری انرژی استفاده مـی گـردد، در ایران متأسفانه بـه علـت پـائین بـودن قیمـت انـرژی و در دسترس بودن آن و نیز نیاز به سرمایه گذاری بالا برای این نوع سیستمها در زمینـه توسـعه سیسـتم هـای CHP در نیروگاههـا اقدام اساسی صـورت نگرفتـه اسـت . حـال در تکنولوژیهـای جدید سعی شده است دو هدف اساسی در سیستم های تولیـد برق رعایت گردد اول دستیابی به روشـهای افـزایش رانـدمان تبدیل انرژی حرارتی به الکتریکی و دوم صـرف هزینـه کمتـر سرمایهگذاری جهت بازیافـت انـرژی، . همچنـین سـعی شـده
است سیستمهای تولید برق و حرارت با استفاده از موتورهای گازسوز راندمان بالا ) ) Gas Engines معرفی و مزایا و معایب آن برای توسعه تولید پراکنده بررسی گردد